ჩვენ ვაკანსიების სერვისი გავუშვით: გამოაქვეყნეთ ვაკანსიები და მიიღეთ უკუკავშირი!

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

პოლიტიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით 11 ოქტომბერი, 2022 (შემდგომში პოლიტიკა).

თავი 1 ზოგადი დებულებები

1.1. ეს პოლიტიკა განსაზღვრავს Dev EU LLC-ის, რომელიც რეგისტრირებულია მისამართზე: ადამ ბრანიჩკის ქუჩა 21, ბინა U3, ვარშავა, პოლონეთი.

საფოსტო კოდი — 02-972 (შემდგომში კომპანია ან მონაცემთა მაკონტროლებელი) აქტივობებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.

1.2. წინამდებარე პოლიტიკა შემუშავებულია «პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ» საქართველოს 2011 წლის 28 დეკემბრის No5669 კანონის მოთხოვნების შესაბამისად (შემდგომში «კანონი»).

1.3. კანონის მე-2 მუხლში მოცემული ცნებები წინამდებარე პოლიტიკაში გამოიყენება იმავე მნიშვნელობით.

1.4. ამ დოკუმენტში გამოყენებულია შემდეგი ტერმინები:

1.4.1. სერვისები — კომპანიის ნებისმიერი სერვისი, პროდუქტი, პროგრამა, ღონისძიება, მომსახურება.

1.4.2. საიტები — dev.ge, ასევე ამ საიტების ქვედომენები.

1.5. ეს პოლიტიკა ვრცელდება მონაცემთა მაკონტროლებლის მიერ პერსონალური მონაცემებით შესრულებულ ყველა ოპერაციაზე ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით ან მათი გამოყენების გარეშე.

1.6.  ეს პოლიტიკა ძალაში შედის საიტებზე გამოქვეყნების მომენტიდან.

თავი 2 —  პერსონალური მონაცემების სუბიექტების კატეგორიები და დამუშავებული პერსონალური მონაცემების ფარგლები

2.1. მონაცემთა მაკონტროლებელი ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც შეიძლება იყოს მიღებული მონაცემთა შემდეგი​ დამმუშავებლისგან:

2.1.1. კომპანიის წევრები და კომპანიასთან აფილირებული პირები;

2.1.2. კომპანიის თანამშრომლები, ყოფილი თანამშრომლები, ვაკანტურ თანამდებობების დაკავებისკანდიდატები;

2.1.3. კომპანიის კონტრაქტორები და მომხმარებლები, რომლებიც არიან ფიზიკური პირები;

2.1.4. კომპანიის კონტრაგენტებისა და კლიენტების წარმომადგენლები და/ან თანამშრომლები, რომლებიც არიან:

2.1.4.1.იურიდიული პირები ან ინდივიდუალური მეწარმეები;

2.1.4.2. კომპანიის საიტების, სერვისების ვიზიტორები;

2.1.4.3. პირები, რომლებმაც კომპანიას მიაწოდეს პერსონალური მონაცემები საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერის დროს, გამოხმაურებისა და კომენტარების გაგზავნისას, კომპანიის მიერ ჩატარებული სარეკლამო და სხვა ღონისძიებების დროს კითხვარების შევსებით;

2.1.4.5. პირები, რომლებმაც კომპანიას სხვა გზით მიაწოდეს პერსონალური მონაცემები.

2.2. მონაცემთა მაკონტროლებელი ამუშავებს მონაცემთა დამმუშავებლის შემდეგ პერსონალურ მონაცემებს:

2.2.1. სახელი გვარი;

2.2.2. სექსი;

2.2.3. დაბადების თარიღი;

2.2.4. ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

2.2.5. ტელეფონის ნომერი;

2.2.6. პროფესია (სპეციალობა, პროფესიული ცოდნის სფერო);

2.2.7. სამუშაო ადგილი;

2.2.8. კომპანიის საიტებსა და სერვისებზე მოთხოვნებისა და ნახვების ისტორია;

2.2.9. სხვა ინფორმაცია (მითითებული სია შეიძლება შემცირდეს ან გაფართოვდეს კონკრეტული შემთხვევისა და დამუშავების მიზნებიდან გამომდინარე).

2.3. საიტებისა და სერვისების მუშაობის გასაანალიზებლად, მონაცემთა მაკონტროლებელი ამუშავებს ისეთ მონაცემებს, როგორიცაა:

2.3.1. IP-მისამართი;

2.3.2. ბრაუზერის ინფორმაცია;

2.3.3. მონაცემები ქუქიებიდან;

2.3.4. მოთხოვნილი გვერდების URL;

2.3.5. წვდომის დრო.

2.4. მონაცემთა მაკონტროლებელი უზრუნველყოფს, რომ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შინაარსი და მოცულობა შეესაბამება დამუშავების მითითებულ მიზნებს და, საჭიროების შემთხვევაში, იღებს ზომებს გადაჭარბების აღმოსაფხვრელად დამუშავების მითითებულ მიზნებთან დაკავშირებით.

2.5. მონაცემთა მაკონტროლებელი არ ამუშავებს სპეციალურ პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც ეხება რასას, ეროვნებას, პოლიტიკურ შეხედულებებს, პროფესიულ ადმინისტრაციულ ან სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მონაცემთა დამმუშავებელმა დამოუკიდებლად მიაწოდა ასეთი მონაცემები მონაცემთა მაკონტროლებელს, ან ისინი ცნობილი გახდა მონაცემთა მაკონტროლებლისთვის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

2.6. მონაცემთა მაკონტროლებელს, საჭიროების შემთხვევაში, დამუშავების მიზნების მისაღწევად, უფლება აქვს, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით, გადასცეს პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს. 

თავი 3 — პერსონალური მონაცემების შეგროვების მიზანი

3. მონაცემთა მაკონტროლებელი ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს შემდეგი მიზნებისთვის: 

3.1 მონაცემთა დამმუშავებლისათვის კომპანიის მომსახურების მიწოდება; 

3.2.კომუნიკაცია მონაცემთა დამმუშავებლის პერსონალურ მონაცემებთან;

3.3.მონაცემთა დამმუშავებელთან სხვადასხვა ტრანზაქციის განხორციელება, შემდგომი შესრულება და საჭიროების შემთხვევაში შეცვლა და შეწყვეტა;

3.4.მონაცემთა დამმუშავებლისთვის კომპანიის საქმიანობის, კომპანიის მიერ ახალი საიტებისა და სერვისების განვითარების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

3.5. შეტყობინებების, კომერციული შეთავაზებების, სარეკლამო და საინფორმაციო შეტყობინებების გაგზავნა მონაცემთა დამუშავებისთვის;

3.6. კომპანიის მიერ აქციების, გამოკითხვების, ინტერვიუების, ტესტების ჩატარება კომპანიის საიტებსა და სერვისებზე;

3.7. კომპანიის მიერ კომპანიის სერვისების სარეკლამო დისტრიბუციის განხორციელება;

3.8. კომპანიის სერვისების მუშაობის შეფასება და ანალიზი, კომპანიის მომსახურების კონტროლი და ხარისხის გაუმჯობესება;

3.9. კომპანიის საიტების მუშაობის შესახებ ინფორმირება;

3.10. საიტებსა და კომპანიის სერვისებში ანგარიშების რეგისტრაცია და წარმოება;

3.11. მონაცემთა დამმუშავებლისგან მიღებული აპელაციებისა და მოთხოვნების დამუშავება;

3.12. კანდიდატების მოზიდვა კომპანიაში ვაკანტურ პოზიციებზე;

3.13. კომპანიის თანამშრომლების საკადრო მუშაობის წარმართვა და აღრიცხვის ორგანიზება;

3.14. ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება;

3.15. მონაცემთა კონტროლისათვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებებისა და ვალდებულებების განხორციელება.

თავი 4  — მონაცემთა მაკონტროლებლისა და მონაცემთა დამმუშავებლის ძირითადი უფლებები და ვალდებულებები

4.1. მონაცემთა მაკონტროლებელს უფლება აქვს:

4.1.1. მონაცემთა დამმუშავებლისგან მიიღოს სანდო ინფორმაცია ან/და პერსონალური მონაცემების შემცველი დოკუმენტები;

4.1.2. მონაცემთა დამმუშავებლისგან მოითხოვოს ინფორმაცია მოწოდებული პერსონალური მონაცემების შესაბამისობისა და სანდოობის შესახებ;

4.1.3 უარი უთხრას მონაცემთა დამმუშავებელს მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტის ან/და წაშლის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, თუ არსებობს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამუშავების საფუძველი, მათ შორის, თუ ისინი აუცილებელია დამუშავების გაცხადებული მიზნებისათვის.

4.2 მონაცემთა მაკონტროლებელი ვალდებულია:

4.2.1. დაამუშაოს პერსონალური მონაცემები საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

4.2.2. უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების დაცვა მათი დამუშავების პროცესში;

4.2.3. მიიღოს ზომები მის მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების სიზუსტის უზრუნველსაყოფად, შეცვალოს არასრული, მოძველებული ან არაზუსტი პერსონალური მონაცემები;

4.2.4. განიხილოს მონაცემთა დამმუშავებლის განცხადებები პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ და გასცეს მათ დასაბუთებული პასუხები;

4.2.5 მიაწოდოს მონაცემთა დამმუშავებელს ინფორმაცია მისი პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის მათი მიწოდების შესახებ;

4.2.6. შეაჩეროს პერსონალური მონაცემების დამუშავება, ასევე წაშალოს ან დაბლოკოს ისინი მათი დამუშავების საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, ასევე მონაცემთა დამმუშავებლის მოთხოვნით;

4.2.7. შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მოვალეობები.

4.3. მონაცემთა დამმუშავებელს უფლება აქვს:

4.3.1. მიიღოს ინფორმაცია მონაცემთა მაკონტროლებლის მიერ მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ;

4.3.2. შეცვალოს საკუთარი პერსონალური მონაცემები, თუ პერსონალური მონაცემები არის არასრული, მოძველებული ან არაზუსტი;

4.3.3. გააუქმოს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე;

4.3.4. მიიღოს ინფორმაცია მისი პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის მიწოდების შესახებ;

4.3.5. შეწყვიტოს მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავება, წაშლის ჩათვლით, თუ არ არსებობს მისი დამუშავების საფუძველი;

4.3.6. მონაცემთა დამმუშავებლის უფლებების დაცვის უფლებამოსილ ორგანოში კანონით დადგენილი წესით გაასაჩივროს მონაცემთა დამმუშავებლის ქმედებები/უმოქმედობები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც = დაკავშირებულია მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან. 

4.3.7. განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებები.

4.4. მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია:

4.4.1. მონაცემთა მაკონტროლებელს მიაწოდოს მხოლოდ სანდო ინფორმაცია თავის შესახებ. 

4.4.2. მონაცემთა კონტროლერს, საჭიროების შემთხვევაში, მათი დამუშავების მიზნით მიაწოდოს პერსონალური მონაცემების შემცველი დოკუმენტები.

4.4.3. მონაცემთა მაკონტროლებელს აცნობოს პერსონალურ მონაცემებში ცვლილებების შესახებ.

4.5. მონაცემთა დამმუშავებელი, რომელმაც მონაცემთა მაკონტროლებელს მიაწოდა არასრული, მოძველებული, არაზუსტი ინფორმაცია თავისი ან მონაცემთა სხვა დამმუშავებლის შესახებ ამ უკანასკნელის თანხმობის გარეშე, პასუხისმგებელია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი 5  — პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცედურა და პირობები

5.1. პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძველია მონაცემთა დამმუშავებლის თანხმობა, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა, როდესაც პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ასეთი თანხმობის გარეშე. სანამ კომპანია არ მიიღებს თანხმობას მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე (ამ პოლიტიკის შეთანხმება), კომპანია არ ამუშავებს ამ მონაცემთა დამმუშავებლის პერსონალურ მონაცემებს.

5.2. მონაცემთა დამმუშავებლის თანხმობა არის მისი ნების თავისუფალი, ცალსახა, ინფორმირებული გამოხატვა, რომლის მეშვეობითაც იგი იძლევა პერსონალური მონაცემების დამუშავების უფლებას. პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის მიცემაზე უარის თქმა მონაცემთა მაკონტროლებელს უფლებას ანიჭებს, უარი უთხრას მონაცემთა დამმუშავებელს კომპანიის საიტებსა და სერვისებზე წვდომაზე.

5.3. მონაცემთა მაკონტროლებლის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავება მოიცავს შემდეგ ქმედებებს პერსონალურ მონაცემებთან: შეგროვება, სისტემატიზაცია, შენახვა, შეცვლა, გამოყენება, დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, გავრცელება, უზრუნველყოფა, წაშლა და სხვა ქმედებები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5.4. მონაცემთა მაკონტროლებლის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების გზები: პერსონალური მონაცემების არაავტომატური დამუშავება; პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავება საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ქსელებით მიღებული ინფორმაციის გადაცემით ან ასეთი გადაცემის გარეშე; პერსონალური მონაცემების შერეული დამუშავება.

5.5. პერსონალური მონაცემების შენახვა ხორციელდება იმ ფორმით, რომელიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს მონაცემთა დამუშავების დრო არა უმეტეს იმ ვადით, ვიდრე ამას მოითხოვს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა დადგენილია საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე, მონაცემთა დამმუშავებელთან დადებული (დადებული) ხელშეკრულებით, იმ ხელშეკრულებით დადგენილი მოქმედებების შესასრულებლად.

5.6. პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტის პირობა შეიძლება იყოს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნების მიღწევა, პერსონალური მონაცემების დამუშავების ვადის გასვლა, მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე მონაცემთა დამმუშავებლის თანხმობის გაუქმება, ისევე, როგორც პერსონალური მონაცემების უკანონო დამუშავების იდენტიფიცირება.

5.7. პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას მონაცემთა მაკონტროლებელი იღებს აუცილებელ სამართლებრივ, ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს, რათა უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების დაცვა მათზე არასანქცირებული ან შემთხვევითი წვდომის, მოდიფიკაციის, დაბლოკვის, კოპირების, გავრცელების, მიწოდების და წაშლისგან, ასევე, პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით სხვა უკანონო ქმედებებისგან.

თავი 6 — პერსონალური მონაცემების სუბიექტის უფლებების განხორციელების მექანიზმი

6.1.მონაცემთა დამმუშავებელს უფლება აქვს, გააუქმოს თანხმობა მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე მონაცემთა მაკონტროლებელთან წერილობითი განცხადების წარდგენით შემდეგი თანმიმდევრობით:

6.1.1. იმის დასადასტურებლად, რომ მონაცემთა დამმუშავებელი ნამდვილად არის კომპანიის სერვისების ანგარიშის მფლობელი, მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გასაუქმებლად ის ვალდებულია, გამოაგზავნოს დასკანირებული აპლიკაცია (ან ფოტო) თავისი ელ.ფოსტის მისამართიდან, რომელზეც კომპანიის სერვისებში არის რეგისტრირებული. 

6.1.2. მონაცემთა დამმუშავებელი აგზავნის განცხადებას წერილობითი ფორმით, რეგისტრირებული ფოსტით. ასევე, მონაცემთა დამმუშავებელს უფლება აქვს, წარადგინოს განცხადება ელექტრონული დოკუმენტის სახით. განაცხადი უნდა შეიცავდეს: 

6.1.2.1.მონაცემთა დამმუშავებლის სახელი, გვარი (აუცილებელია პატრონიმი);

6.1.2.2. საცხოვრებელი ადგილის მისამართი (საცხოვრებელი ადგილი);

6.1.2.3. განცხადება მოთხოვნის არსზე;

6.1.2.4. პირადი ხელმოწერა ან ელექტრონული ციფრული ხელმოწერა.

6.1.3. მონაცემთა დამმუშავებელი მონაცემთა დამმუშავებლისგან განაცხადის მიღებიდან 15 დღის ვადაში წყვეტს მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას (თუ არ არსებობს დამუშავების საფუძველი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად), შლის მათ. თუ არ არსებობს წაშლის ტექნიკური შესაძლებლობა, იღებს ზომებს პერსონალური მონაცემების შემდგომი დამუშავების, მათ შორის, მათი დაბლოკვის თავიდან აცილების მიზნით და ამის შესახებ იმავე ვადაში აცნობებს მონაცემთა დამმუშავებელს.

6.2. მონაცემთა დამმუშავებელს უფლება აქვს, მონაცემთა დამმუშავებლისგან მიიღოს ინფორმაცია მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით მონაცემთა დამმუშავებლისათვის განაცხადის წარდგენით ამ დოკუმენტის 6.1 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. მონაცემთა დამმუშავებელი მონაცემთა დამმუშავებლისგან განაცხადის მიღებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში: 

6.2.1. აწვდის მონაცემთა დამმუშავებელს შესაბამის ინფორმაციას;

6.2.2. აცნობებს მონაცემთა დამმუშავებელს ასეთი ინფორმაციის მიწოდებაზე უარის თქმის მიზეზებზე.

6.3. მონაცემთა დამმუშავებელს უფლება აქვს, მონაცემთა მაკონტროლებელს მოსთხოვოს ცვლილებების შეტანა მათ პერსონალურ მონაცემებში, თუ ისინი არასრული, მოძველებული ან არაზუსტია, მონაცემთა მაკონტროლებელთან განაცხადის წარდგენით ამ პოლიტიკის 6.1 პუნქტით გათვალისწინებული წესით, თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად (სათანადოდ დამოწმებული ასლები), რომლებიც ადასტურებენ ასეთი ცვლილებების საჭიროებას. მონაცემთა დამმუშავებელი განაცხადის მიღებიდან 15 დღის ვადაში ცვლის პერსონალურ მონაცემებს და ამის შესახებ აცნობებს მონაცემთა დამმუშავებელს ან აცნობებს ცვლილებების შეტანაზე უარის მიზეზებს.

6.4.მონაცემთა დამმუშავებელს უფლება აქვს, კალენდარულ წელიწადში ერთხელ მიიღოს ინფორმაცია მონაცემთა დამმუშავებლისგან მისი პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის უსასყიდლოდ მიწოდების შესახებ, მონაცემთა მაკონტროლებელთან განაცხადის წარდგენით ამ პოლიტიკის 6.1 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. მონაცემთა მაკონტროლებელი განაცხადის მიღებიდან 15 დღის განმავლობაში, მონაცემთა დამმუშავებელს აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ვის მიეწოდა ამ მონაცემთა დამმუშავებლის პერსონალურ მონაცემები და რა მონაცემების მიწოდება მოხდა განაცხადის შეტანის თარიღის წინა წლის განმავლობაში, ან აცნობებს მას ასეთი ინფორმაციის მიწოდებისთვის უარის თქმის მიზეზებზე. 

6.5.მონაცემთა დამმუშავებელს უფლება აქვს, მოსთხოვოს მონაცემთა მაკონტროლებელს, შეწყვიტოს მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავება, მათ შორის მათი წაშლა, დამუშავების საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, მონაცემთა მაკონტროლებელთან განაცხადის წარდგენით ამ პოლიტიკის 6.1 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. მონაცემთა მაკონტროლებელი განაცხადის მიღებიდან 15 დღის ვადაში წყვეტს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას (თუ კანონმდებლობის შესაბამისად, არ არსებობს დამუშავების გაგრძელების საფუძველი), შლის მათ. თუ არ არის წაშლის ტექნიკური შესაძლებლობა, იღებს ზომებს შემდგომი დამუშავების აღსაკვეთად. მისი დაბლოკვის ჩათვლით და იმავე ვადაში აცნობებს მონაცემთა დამმუშავებელს. 

თავი 7 მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო გადაცემა

7.1. კომპანია ახორციელებს პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემას ექსკლუზიურად საინფორმაციო ბიულეტენებისთვის. ასეთი წერილების მიღებაზე უარის თქმის მექანიზმი მოცემულია მონაცემთა დამმუშავებლის პირადი ანგარიშის პროფილში კომპანიის სერვისების ვებსაიტებზე ან უშუალოდ გაგზავნის წერილში.  

7.2. კანონის მე-17 მუხლის თანახმად, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია, მიიღოს შესაბამისი ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რათა უზრუნველყოს მონაცემების დაცვა შემთხვევითი ან უკანონო განადგურების, შეცვლის, გამჟღავნების, შეგროვების ან სხვა სახის უკანონო გამოყენებისგან, ასევე, უკანონო ან შემთხვევითი დაკარგვისგან. მონაცემთა მაკონტროლებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ელექტრონულ მონაცემებთან დაკავშირებით შესრულებული ყველა ოპერაციის რეგისტრაცია. არაელექტრონული მონაცემების დამუშავებისას მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია დაარეგისტრიროს ყველა ოპერაცია მონაცემთა გამჟღავნებასთან და/ან შეცვლასთან დაკავშირებით. მონაცემთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მიღებული ზომები ადეკვატური უნდა იყოს მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებულ რისკებთან.

7.3 ამ პოლიტიკაზე დათანხმებით, მონაცემთა დამმუშავებელი იძლევა თანხმობას პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემის განხორციელებაზე.

თავი 8 — დასკვნითი დებულებები

8.1. პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ დოკუმენტში, რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ ამ დოკუმენტის რომელიმე დებულება ეწინააღმდეგება კანონს, დოკუმენტში კანონის შესაბამისი სხვა დებულებები ძალაში დარჩება და ნებისმიერი არასწორი დებულება ჩაითვლება წაშლილად/შეცვლილად იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია დებულების კანონთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

8.3. მონაცემთა მაკონტროლებელს უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს და (ან) შეავსოს ამ პოლიტიკის პირობები მონაცემთა დამმუშავებლის წინასწარი და (ან) შემდგომი შეტყობინების გარეშე. პოლიტიკის მიმდინარე ვერსია მუდმივად ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: https://dev.ge/pages/privacy.

8.4.კომპანიის წარმომადგენელთან კომუნიკაცია ნებისმიერ საკითხზე ხორციელდება ელექტრონული ფოსტით [email protected].