ჩვენ ვაკანსიების სერვისი გავუშვით: გამოაქვეყნეთ ვაკანსიები და მიიღეთ უკუკავშირი!

მოხმარების პირობები

მომხმარებლის შეთანხმება ვებ გვერდის (https://dev.ge) გამოყენების წესების და პირობების შესახებ (შემდგომში შეთანხმება)

1. ზოგადი დებულებები. ტერმინები და განმარტებები. შეთანხმების საგანი

1.1. ამ შეთანხმებაში გამოყენებულია შემდეგი ტერმინები და განმარტებები:

1.1.1 საიტი — პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის ინსტრუმენტებისა და პროგრამული კოდების ნაკრები, რომლის მეშვეობითაც ადმინისტრაცია მომხმარებლებს აწვდის ინფორმაციას, უზრუნველყოფს სისტემის შესაბამის რესურსებსა და სერვისებზე წვდომას (ამ შეთანხმების მიზნებისთვის ასეთი რესურსია https://dev. ge);

1.1.2. ადმინისტრაცია — საიტის მფლობელი, რომელიც უზრუნველყოფს საიტის ფუნქციონირებისა და მასზე წვდომას;

1.1.3. მომხმარებელი — ფიზიკური პირი, რომელმაც დათანხმდა ამ შეთანხმებას და მოიპოვა წვდომა საიტის საინფორმაციო რესურსებსა და სერვისებზე, მათი ჩათვლით, ვინც გაიარა საიტზე რეგისტრაციის და (ან) ავტორიზაციის პროცედურები, ასევე გამოიყენა იგი ნებისმიერი გზით ასეთი პროცედურების გავლის გარეშე, ითვლება ამ ხელშეკრულებაზე შეერთებულად. 

1.1.4. ინფორმაცია — საიტის იუზერების მიერ განთავსებული ნებისმიერი ტექსტური, გრაფიკული, ხმოვანი, პროგრამული და ტექნიკური ინფორმაცია და ფაილი.

1.1.5. რეგისტრაცია — აქტივობების ერთობლიობა საიტზე ანგარიშის შესაქმნელად და წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებზე დათანხმების მიზნით.

1.1.6. ავთენტიფიკაცია — ღონისძიებების ერთობლიობა საიტის მომხმარებლების შესახებ ინფორმაციის სიზუსტის დასადგენად და დასადასტურებლად, რომელთა პირობები და პროცედურებიც გათვალისწინებულია ამ შეთანხმებით.

1.1.7. ანგარიში — მომხმარებლის შესახებ მონაცემების ნაკრები, რომელიც ინახება საიტის კომპიუტერულ სისტემაში და რომლებიც მითითებულია მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციისა და (ან) ავტორიზაციის დროს, რაც აუცილებელია მისი ავტორიზაციისთვის და მის პერსონალურ მონაცემებსა და პარამეტრებზე წვდომისთვის.

1.1.8. ID ნომერი — ავთენტიფიკაციის ნომერი, რომელიც ენიჭება მომხმარებლის ანგარიშს საინფორმაციო ელექტრონულ რესურსზე რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების შემდეგ.

1.1.9. ხელშეკრულების ფორმები — ფორმები, რომლებშიც მომხმარებლებს შეაქვთ ინფორმაცია რეგისტრაციის და (ან) ავთენტიფიკაციის პროცედურების დროს, რაც წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია. 

1.1.10. ვაკანსიები — საიტის ქვედომენი მუდმივ მისამართზე ინტერნეტში https://jobs.dev.ge, სადაც მომხმარებლებს, ადმინისტრაციის ნებართვით და თანხმობით, შეუძლიათ გამოაქვეყნონ და გააზიარონ ინფორმაცია ვაკანსიების შესახებ. იგივე წესები და მოთხოვნები ვრცელდება ამ სექციაში გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე, რაც საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას. 

1.2. ეს შეთანხმება არეგულირებს ურთიერთობას ადმინისტრაციასა და მომხმარებლებს შორის, რომლებიც ასრულებენ ნებისმიერ მოქმედებას საიტზე.

1.3. საავტორო უფლებების, ასევე, ავტორის ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებების ნებისმიერი ფორმით დარღვევის შემთხვევაში, რომლებიც დაცულია მოქმედი კანონმდებლობის და საერთაშორისო სამართლის ნორმების შესაბამისად, პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მომხმარებლებს და სხვა პირებს, რომლებმაც საიტზე ასეთი მასალები. 

1.4. მომხმარებელი, რომელიც აქვეყნებს ინფორმაციას საიტზე, დამოუკიდებლად წარმოდგენს და იცავს ინტერესებს, რომელიც წარმოიქმნება მესამე პირთან მიმართებაში მითითებული ინფორმაციის განთავსებასთან დაკავშირებით. 

1.5. მხარეები თანხმდებიან, რომ საიტზე მომხმარებლების და სხვა პირების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციის მხრიდან ყველანაირი გარანტიის და ვალდებულების გარეშე, მათ შორის, არასანდო ინფორმაციის (არასათანადო ფორმის) გავრცელების შემთხვევაშიც. ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტის ფუნქციონირებაში შესაძლო შეფერხებაზე, მასზე წვდომის ნაკლებობასა და რესურსის ფუნქციონირების სხვა შესაძლო ტექნიკურ პრობლემებზე.

1.6. მომხმარებლის შეთანხმების მხარეები არიან ადმინისტრაცია (პუნქტი 1.1.2.) და მომხმარებელი (პუნქტი 1.1.3.).

1.7. მიიჩნევა, რომ მომხმარებელი სრულად, ყოველგვარი დათქმებისა და გამონაკლისების გარეშე დაეთანხმა ამ შეთანხმების პირობებს საიტის გამოყენების დაწყების მომენტიდან, რაც მოიცავს როგორც საიტის შინაარსის გაცნობას, ასევე მის მიერ შემოთავაზებული სერვისების გამოყენებას. ამ შეთანხმების რომელიმე დებულებასთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია, თავი შეიკავოს საიტის გამოყენებისგან ან შეაჩეროს შემდგომი გამოყენება.

1.8. ეს ხელშეკრულება განთავსებულია ინტერნეტის მუდმივ მისამართზე: https://dev.ge/pages/terms.

2. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

2.1. ადმინისტრაციის უფლებები და მოვალეობები:

2.1.1. ადმინისტრაციას უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს და წაშალოს მომხმარებლების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, მათ შორის მაშინაც, თუ ეს ინფორმაცია ეწინააღმდეგება საიტის კანონმდებლობის, მომხმარებლის შეთანხმების ან ადმინისტრაციის მოთხოვნებს. 

2.1.2. ადმინისტრაციას უფლება აქვს, გააუქმოს მომხმარებლის ანგარიშები და ანონიმური გახადოს ამ მომხმარებლების მიერ დატოვებული ინფორმაცია ამ შეთანხმების მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში, ასევე, უარი თქვას ანგარიშის რეგისტრაციაზე მომხმარებლისთვის, რომლის ანგარიში წარსულში ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო გაუქმდა. 

2.1.3. ადმინისტრაციას უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერ ნაწილში. ამ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანისას მომხმარებელი ვალდებულია, გაეცნოს ახალ ხელშეკრულებას და მონიშნოს, რომ იგი ეთანხმება შესაბამის ხელშეკრულებას.

2.1.4. ადმინისტრაციას უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, რეგისტრაციაზე უარი უთხრას მომხმარებელს ან იურიდიულ პირს.

2.1.5.ადმინისტრაციის მიერ ინფორმაციის მიღების შემდეგ, რომლის თანახმადაც, მომხმარებლის მიერ საიტზე ანგარიშის რეგისტრაციისას მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს (გარდა გრამატიკული შეცდომებისა, რაც დაშვებულია ხელშეკრულების ფორმის შევსებისას), ასევე, ხელშეკრულების საწინააღმდეგო ანგარიშის რეგისტრაციისას ინფორმაციის გამოყენების შემთხვევაში, მათ შორის, მესამე მხარის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევის შემთხვევაში, ადმინისტრაციას უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს გამოყენების პირობები მომხმარებლის შეტყობინების გარეშე.

2.2. მომხმარებლის უფლებები და მოვალეობები:

2.2.1. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას, გამოიყენოს საიტი წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

2.2.2. მომხმარებელს უფლება აქვს, გამოიყენოს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის მხოლოდ ის ნაწილი, რომელზეც წვდომა ღიაა და ნებადართულია რესურსის ადმინისტრაციის მიერ.

2.2.3.მომხმარებელს უფლება აქვს განათავსოს ინფორმაცია, რომელიც შეესაბამება საიტის შესაბამისი განყოფილებების (კომენტარების) თემას. მომხმარებლის მიერ განთავსებული ინფორმაცია არ უნდა არღვევდეს სხვა მომხმარებლების უფლებებსა და ლეგიტიმურ ინტერესებს. მომხმარებლის ქმედებები არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს წინამდებარე შეთანხმების მოთხოვნებს და საერთაშორისო სამართლის ნორმებს.

2.2.4.მომხმარებელს, რომელმაც გაიარა ავტორიზაციის პროცედურა, უფლება აქვს, კომენტარი გააკეთოს სხვა მომხმარებლების მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე.

2.2.5. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას, არ გამოიყენოს საიტი სარეკლამო და სხვა ხასიათის მასობრივი შეტყობინებების გასაგზავნად (სპამი), ასევე, არ გამოიყენოს საიტი საკუთარი საქონლის (სამუშაოების, სერვისების) რეკლამირებისთვის.

2.2.6.მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას, არ შელახოს საიტის აქტივობა, ასევე არ გამოიყენოს პროგრამული და აპარატურის მეთოდები და საშუალებები საიტის ფუნქციონირების დესტაბილიზაციის მიზნით.

2.2.7. მომხმარებლებს არ აქვთ უფლება, გამოიყენონ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია კომერციული და სხვა მიზნებისთვის რესურსის ადმინისტრაციის თანხმობის მიღების გარეშე.

2.2.8. საიტის ნებისმიერი მასალის (მათ შორის კომენტარებისა და მიმოხილვების) ხელახალი ბეჭდვა, რეპროდუცირება, გავრცელება, მათ შორის თარგმნა, შესაძლებელია ციტირების წესების დაცვით. მათი ინტერნეტში განთავსებისას საიტის საწყისი გვერდის ბმულის https://dev.ge მითითება აუცილებელია).

2.2.9. საიტზე კონკურენტი რესურსების, მათ შორის საინფორმაციო რესურსების, ვაკანსიების საიტების და რეზიუმეების მონაცემთა ბაზების ბმულების განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ ადმინისტრაციის თანხმობით.

2.2.10. მომხმარებელი საიტზე დარეგისტრირებული უნდა იყოს ერთი ანგარიშით. იმ შემთხვევაში, თუ ადმინისტრაცია გამოავლენს შემთხვევას, რომ ერთ მომხმარებელს აქვს რამდენიმე ანგარიში ამ შეთანხმებაში მითითებული მიზეზების ან ადმინისტრაციის მიერ შეთანხმებული სხვა მიზეზების გარეშე, ადმინისტრაციას უფლება აქვს გააუქმოს დუბლიკატი საკუთარი შეხედულებისამებრ.

3. რეგისტრაციისა და ავთენტიფიკაციის პროცედურები

მოთხოვნები მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებზე

3.1. მომხმარებლების რეგისტრაციის პროცედურა შეიძლება განხორციელდეს ორი გზით:

— საიტზე სარეგისტრაციო ფორმის შევსება, რომელშიც მომხმარებელი მიუთითებს თავის ელ.ფოსტის მისამართს (ელ. ფოსტა), რომლის გამოყენებით იგი მოგვიანებით შევა საიტზე და აღადგენს პაროლს მისი დაკარგვის შემთხვევაში;

— ავტორიზაცია მომხმარებლის ანგარიშის საშუალებით სოციალურ ქსელში «LinkedIn». ეს მეთოდი გულისხმობს ავთენტიფიკაციის პროცედურის ავტომატურ გავლას ამ შეთანხმების 3.2 პუნქტის შესაბამისად.

მომხმარებელი ეთანხმება წინამდებარე შეთანხმებას შესაბამისი ველის მონიშვნით (checkbox).

საიტზე მომხმარებლის მიერ ანგარიშის რეგისტრაციისას ადმინისტრაცია ანიჭებს ID ნომერს, რომელიც არის ანგარიშის ნომერი.

3.2. საიტის ფუნქციონირებაზე გაფართოებული წვდომის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა გაიაროს ავთენტიფიკაცია პროცედურა.

საიტზე ავთენტიფიკაცია ხდება რეგისტრაციის პროცედურის დროს მითითებული ელ.ფოსტის მისამართის, პაროლისა და «LinkedIn» მეშვეობით ავტორიზაციის გზით, OAuth-პროტოკოლის საფუძველზე და არ გულისხმობს ადმინისტრაციისთვის რაიმე ინფორმაციის გადაცემას, გარდა ელ. ფოსტის მისამართისა (ელ. ფოსტა), სახელის, გვარის, პროფილის ფოტოს, სქესის და სხვა საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციისა (მთლიანად ან არასრულად მითითებული მოცულობით, მომხმარებლის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უფლებების შესაბამისად, რომელიც გამოქვეყნებულია შემდეგ ელ.ფოსტის მისამართზე:  https://learn.microsoft.com/en-us/linkedin/shared/references/v2/profile/lite-profile.

3.3. საიტზე მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციისა და (ან) ავთენტიფიკაციის დროს მიღებული ყველა ინფორმაცია ითვლება მისგან პირადად მიღებულად, თუ არ არსებობს მომხმარებლის განცხადება ავთენტიფიკაციის მონაცემების დაკარგვისა და (ან) ქურდობის შესახებ, რომელიც გაგზავნილია რესურსის ადმინისტრაციაში ელ. ფოსტაზე [email protected]. მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციისა და (ან) ავტორიზაციის პროცედურის გავლა საიტზე არის მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე მისი წერილობითი თანხმობის ტოლფასი. .

4. მომხმარებლების მიერ ინფორმაციის საიტზე განთავსების წესები

4.1. საიტზე რაიმე ინფორმაციის განთავსებისას მომხმარებელმა უნდა იხელმძღვანელოს შემდეგი წესებით:

4.1.1.მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია (მათ შორის ნებისმიერი კომენტარი, მიმოხილვა, შეტყობინებები, მასალები) არ უნდა არღვევდეს საავტორო უფლებებს, სავაჭრო ნიშნის უფლებებს, ინდივიდუალიზაციის საშუალებებს და/ან უფლებებს მესამე მხარის საკუთრებაში არსებულ სხვა ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე.

4.1.2.საიტზე აკრძალულია:

ადმინისტრაციის შეცდომაში შეყვანის მიზნით ქმედებების განხორციელება;

პროფილების შექმნა მესამე მხარის მონაცემების გამოყენებით;

ინფორმაციის განთავსება ფორმის ველებსა და საიტის განყოფილებებში, რომლებიც არ არის განკუთვნილი ამ ტიპის ინფორმაციისთვის;

რასისტული განცხადებების შემცველი ინფორმაციის განთავსება, ეთნიკური სიძულვილის გაღვივება, კანონის დარღვევის მოწოდება, დისკრიმინაციული, ქსენოფობიური, ნაციონალისტური ხასიათის განცხადებები, შეურაცხყოფა, უხამსი ან უხეში სიტყვები, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა განცხადება, რომელიც არღვევს მიმდინარე შეთანხმებას;

ინფორმაციის განთავსება განზრახ ყალბი ინფორმაციის გავრცელების, ცილისწამების მიზნით;

თანამოსაუბრეების განცხადებებთან დაკავშირებით უხეშობის შემცველი ინფორმაციის განთავსება, ამ შეთანხმების დარღვევის პროვოკაციები, უხამსი გამონათქვამები და ნებისმიერი ფორმით შეურაცხყოფა.

მომხმარებლების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია არ უნდა შეიცავდეს რეკლამას რაიმე ფორმით.

საიტზე აკრძალულია ინფორმაციისა და კომენტარების განთავსება, რომელიც არღვევს კანონს ან/და მესამე მხარის უფლებებსა და ლეგიტიმურ ინტერესებს (მათ შორის არის სარეკლამო, ეროტიკული, პორნოგრაფიული და (ან) შეურაცხმყოფელი ხასიათის მასალები).

4.2. შეტყობინებების, მიმოხილვებისა და კომენტარების წერისას მომხმარებელმა უნდა დაიცვას შემდეგი წესები: შეასრულოს ხელშეკრულებისა და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები;

პატივი სცეს საავტორო უფლებებს მეცნიერების, ლიტერატურის, ხელოვნების ნაწარმოებებზე. ციტირებისას აუცილებლად მიუთითოს წყარო და ავტორი;

პატივი სცეს კონფიდენციალურობის უფლებას. აკრძალულია სხვა მომხმარებლების პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის შემცველი შეტყობინებების გამოქვეყნება მათი ნებართვის გარეშე, მათ შორის კორესპონდენციის შინაარსის გამჟღავნება, სხვა მომხმარებლების სატელეფონო და სხვა პირადი მიმოწერის შეტყობინებების, ნამდვილი სახელების და სხვა პერსონალური მონაცემების  (მისამართები, ტელეფონები, სამუშაო ადგილები. და ა.შ.) გამოქვეყნება. 

5. მხარეთა პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

5.1. ყველა შეტყობინება გამოხატავს მათი ავტორების მოსაზრებებს. მომხმარებლები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე. 

5.2. ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლების მიერ საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე, სინამდვილესა და კანონიერებაზე.

5.3. მომხმარებელს ეკისრება სრული პირადი პასუხისმგებლობა საიტზე რეგისტრაციისა და ავთენტიფიკაციის პროცედურების დროს მოწოდებული მონაცემების ნამდვილობაზე.

5.4. ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას, არ მიიღოს მონაწილეობა კამათსა და დისკუსიაში, არ შეაფასოს წარმოდგენილი მტკიცებულებები და არ წაშალოს შეტყობინებები, თუ არ არსებობს ცალსახა შესაძლებლობა, შეაფასოს მომხმარებლების მიერ განთავსებული ინფორმაციის შესაბამისობა კანონთან და ამ შეთანხმების წესებთან.

5.5. მომხმარებლები, რომლებიც აქვეყნებენ ინფორმაციას, მზად უნდა იყვნენ, საჭიროების შემთხვევაში, დამოუკიდებლად წარმოადგინონ მისი ლეგიტიმურობისა და კანონიერების მტკიცებულება. მომხმარებლები ეკისრებათ სრული პირადი პასუხისმგებლობა საიტზე განთავსებული ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს მესამე მხარეს.

5.6. ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ჩართოს მომხმარებლები, როგორც მოწმეები, მესამე მხარეები, ბრალდებულები სასამართლოსა და სამართალდამცავ ორგანოებში.

5.7. ადმინისტრაცია არ იძლევა გარანტიას, რომ საიტი იქნება თავსებადი და/ან იფუნქციონირებს ნებისმიერი მომხმარებლის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. მომხმარებლის შეტყობინებები საიტზე შეიძლება შეიცავდეს  სხვა საიტებისა ან რესურსების ბმულებს. ვინაიდან ადმინისტრაცია არ აკონტროლებს სხვა საიტებს ან რესურსებს, ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი ასეთი საიტების ან რესურსების მუშაობაზე, ასევე ამ საიტებზე ან რესურსებზე არსებულ შინაარსზე, რეკლამაზე, მასალებზე, საქონელსა და სერვისებზე. ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი რაიმე ზიანზე, რომელიც შეიძლება მომხმარებლებს იმ მესამე პირებმა მიაყენონ, რომლებმაც ასეთი ბმულები განათავსეს. 

6. დამატებითი პირობები

6.1. საიტის ადმინისტრაციასა და მომხმარებლებს შორის მიმოწერა ხორციელდება ელექტრონული ფოსტით (e-mail) ელექტრონული ფოსტის მისამართზე [email protected]. ადმინისტრაცია მომხმარებლებს უგზავნის წერილებს საიტზე რეგისტრაციისას მომხმარებლების მიერ მითითებულ მისამართებზე. ადმინისტრაციის მიერ გაგზავნილი წერილი ამ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე (ელ. ფოსტა) ითვლება მომხმარებლის მიერ მიღებულად იმავე დღეს.

6.2. საიტზე რეგისტრაცია, ისევე, როგორც საიტის გამოყენება რეგისტრაციის გარეშე, არის ფაქტი, რომ მომხმარებელი ეთანხმება ამ შეთანხმების პირობებს. ეს ხელშეკრულება არის საჯარო შეთავაზება და საჯარო კონტრაქტი. საიტის გამოყენება, მასზე რეგისტრაცია და ავთენტიფიკაცია არის ამ შეთავაზების მიღება და უტოლდება მასში დადგენილ პირობებზე ხელშეკრულების დადებას.

6.3.მომხმარებელი აცნობიერებს და ეთანხმება, რომ მის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას საძიებო ან სხვა ავტომატური სერვისებით და ნებისმიერი სხვა გზით.

6.4.საიტზე დარეგისტრირებით მომხმარებელს შეუძლია, გამოთქვას თანხმობა საინფორმაციო ბიულეტენების მიღებაზე რეგისტრაციისას მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე, შესაბამისი ველის მონიშვნით.

მომხმარებელს ეცნობება, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია, გააუქმოს საინფორმაციო გამოწერა როგორც საიტზე მის პირად ანგარიშზე არსებული პარამეტრების, ასევე, ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი საინფორმაციო ბიულეტენის წერილში არსებული ბმულის გზით.  

6.5. ამ შეთანხმების მოქმედი კანონმდებლობა არის ინგლისისა და უელსის მატერიალური სამართალი.

7. დასკვნითი დებულებები

7.1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილებები და (ან) დამატებები ხდება ხელშეკრულების ახალი ვერსიის გაცემით და ძალაში შედის შესწორებული/შესწორებული ხელშეკრულების 1.8 პუნქტში მითითებულ ვებ მისამართზე გამოქვეყნების დღიდან. 

7.2. შეთანხმების და (ან) მასში შესული დამატებების (ცვლილებების) შესრულება სავალდებულოა ყველა მომხმარებლისთვის, მათ შორის რეგისტრირებული (გამოყენებადი) და ავთენტიფიკაციის პროცედურა-გავლილთათვის, საიტზე ხელშეკრულების ახალი ვერსიის ძალაში შესვლამდე.

7.3.  თუ ხელშეკრულება რომელიმე ნაწილში არ შეესაბამება მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მაშინ ამ ნაწილში მხარეები ხელმძღვანელობენ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. ხელშეკრულების რომელიმე ნაწილში კანონის მოთხოვნებთან შეუსაბამობა არ არის მისი მთლიანად ბათილობის საფუძველი.